Sonja Didden
Medisch pedicure salon aan huis en ambulant
KvK nr: 60687606
Adres: Doctor Poelsstraat 26 Klimmen

Sonja Didden Medisch Pedicure


Sonja Didden Medisch Pedicure, gevestigd aan Doctor Poelsstraat 26 6343BH Klimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


http://www.sonja-didden.nl
Doctor Poelsstraat 26
6343BH Klimmen
+31 6 300 507 69

Sonja Didden is de Functionaris Gegevensbescherming van Sonja Didden Medisch Pedicure.
Zij is te bereiken via info@sonja-didden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Sonja Didden Medisch Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Sonja Didden Medisch Pedicure verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid (ten behoeve van de pedicure behandeling);
- burgerservicenummer (BSN) (ten behoeve van de verwijzende zorgverlener).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Sonja Didden Medisch Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Sonja Didden Medisch Pedicure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming


Sonja Didden Medisch Pedicure neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sonja Didden Medisch Pedicure) tussen zit. Sonja Didden Medisch Pedicure gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WORD (ten behoeve van vastleggingen), EXCEL (ten behoeve van administratie), Windows Photo Galery (ten behoeve van foto's voor en na pedicure behandeling) en Whatsapp, SMS en Windows Live Mail (ten behoeve van e-mail verkeer).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Sonja Didden Medisch Pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Voor alle categorieen persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaarplicht ingevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (thans 7 jaren).

Delen van persoonsgegevens met derden


Sonja Didden Medisch Pedicure verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (ten behoeve van de podotherapeut voor klanten die zijn doorverwezen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sonja Didden Medisch Pedicure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Sonja Didden Medisch Pedicure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Sonja Didden Medisch Pedicure. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens-overdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sonja-didden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sonja Didden Medisch Pedicure zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Sonja Didden Medisch Pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Sonja Didden Medisch Pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sonja-didden.nl.